Tjetër ndryshim në qeverinë “Rama 3”, kush është emri i ri që i bashkangjitet kabinetit

 Tjetër ndryshim në qeverinë “Rama 3”, kush është emri i ri që i bashkangjitet kabinetit

Kryeministri Edi Rama ka bërë në 20 Tetor 2021 një tjetër emërim të rëndësishëm në Qeveri.

Përmes Vendimit të Këshillit të Ministrave, Enkelejda Muçaj emërohet zv.ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë. Muçaj ka qenë më herët kreu i Avokaturës së Shtetit.

Faqja e Kryeministrisë zbardh edhe vendimin e më poshtëm:

V E N D I M PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Enkelejda Muçaj emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Të ngjashme