• 11/06/2023

Termat e përdorimit

Mirë se vini në TiranaWeb.al

Me qasjen në TiranaWeb.al dhe përdorimin e përmbajtjes së faqes, ju keni pranuar që të mbani përgjegjësinë ligjore për t’iu përmbajtuar këtyre Termave të Përdorimit.

E përgjithshme

TiranaWeb.al mund të përditësojë dhe ndryshojë këto Terma të Përdorimit në çdo kohë, prandaj ju inkurajon që ta ndiqni këtë faqe me kujdes dhe në mënyrë të rregullt. Çfarëdo ndryshimi apo plotësimi i këtyre Termave të Përdorimit ndodh pa paralajmërim dhe vazhdimi i përdorimit të faqes TiranaWeb.al nënkupton që përdoruesi mirëkupton dhe pajtohet me këto Terma.

E drejta autoriale

Përmbajtja e faqes së TiranaWeb.al përfshin “tekstin” (titujt dhe përmbajtjen e artikujve) zgjedhjen, rënditjen dhe dizajnin. Përmbajtja është pronë e TiranaWeb.al dhe mbrohet nga e drejta autoriale (ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta) dhe nga  normat e etikës profesionale.

Përdorimi i përmbajtjes së TiranaWeb.al

Përmbajtja e faqes TiranaWeb.al mund të shfrytëzohet për përdorim privat dhe përdorim jo-përfitues. Përmbajtja mund të përdoret për qëllime përfitimi vetëm në sasi jo të konsiderueshme, dhe vetëm duke mos e redaktuar apo modifikuar atë.

Me qasjen në TiranaWeb.al, përdoruesi pajtohet që të mos riprodhojë, ritransmetojë, shpërndajë, shfaqë, shesë, publikojë apo qarkullojë këtë Përmbajtje te kushdo. Herë pas here Përmbajtja mund të riprodhohet, përpunohet, shpërndahet apo shfaqet në sasi jo të konsiderueshme për qëllime jo-komerciale dhe komerciale.

Kjo nënkupton përdorimin e sasisë së tekstit që nuk mund të jetë më shumë 1/3 e komplet artikullit, dhe kjo kushtëzohet me futjen e këtij teksti në thonjëza dhe me citim të tekstit origjinal dhe burimit e artikullit nga TiranaWeb.al (linku i artikullit).

Një pjesë e Përmbajtes së faqes TiranaWeb.al do të ofrohet nga përdoruesit. Pronar i kësaj Përmbajtjeje është autori/ja i/e saj dhe jo TiranaWeb.al

Ofruesi i Përmbajtjes pajtohet që t’i japë faqes TiranaWeb.al një të drejtë dhe licencë të përhershme dhe pa-pagesë për të përdor, riprodhuar, modifikuar, adaptuar, publikuar, përkthyer, shpërndarë, transmetuar, dhe për të transferuar apo për të shitur një Përmbajtje të tillë, dhe të përdorë emrin e autorit apo të dhëna të tjera në lidhje me atë Përmbajtje.

Vizituesi i faqes TiranaWeb.al ka të drejtat e përmenduara më lartë për të përdorur një Përmbajtje të tillë.

Të gjitha kërkesat për përdorim privat, jo-përfitues apo përfitues (vetëm në sasi jo të konsiderueshme) duhet të bëhen duke kontaktuar redaksinë e faqes në [email protected] 

Faqja TiranaWeb.al do t’i përgjigjet mospërmbushjes së këtyre Termave të Përdorimit në gjykatat kompetente në Republikën e Shqipërisë dhe duke iu drejtuar Autoritetit të Mediava Audiovizive, Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare  etj.

Disclaimer (Mohimi)

TiranaWeb.al dhe Përmbajtja e saj e interesit të përgjithshëm përbëhet nga fakte, opinione dhe vështrime të personave juridikë, institucioneve dhe organizatave. Faqa TiranaWeb.al nuk mbështet dhe nuk promovon opinionet dhe vështrimet e tilla. TiranaWeb.al bën përpjekje të vazhdueshme për të siguruar që Përmbajtja në faqen e saj të jetë sa më e saktë, e plotë dhe në kohë; megjithatë, TiranaWeb.al nuk bën premtime apo jep garanci lidhur me saktësinë, plotësinë apo përshtatshmërinë kohore në faqen e saj, dhe mohon detyrimin ligjor për gabimet apo lëshimet në Përmbajtjen e kësaj faqe.

Lidhje në faqe të treta

TiranaWeb.al mund të përmbajë lidhje për faqe të cilët nuk mirëmbahen nga TiranaWeb.al

Përdoruesi i faqes TiranaWeb.al pajtohet që TiranaWeb.al nuk është përgjegjëse për përmbajtjen apo mirëmbajtjen e faqeve të tilla. Gjithashtu, një lidhje në një faqe tjetër nuk nënkupton që TiranaWeb.al mbështet përmbajtjen apo mirëmbjatje e asaj faqeje.

Përmbledhje

Këto Tërma të Përdorimit dhe të drejtat dhe detyrimet e përdoruesit udhëhiqen dhe qeverisen nga ligjet e Republikës së Shqipërisë.